Konkurs w przepisach nowej ustawy PZP

Konkurs

Ustawa z dnia 11 września[1] 2019 roku Prawo zamówień publicznych częściowo odmiennie niż ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych[2] uregulowała kwestię konkursu. Jak wskazał ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy zmiany w zakresie konkursu podyktowane są przede wszystkim relatywnie niewielką popularnością tego alternatywnego instrumentu udzielania zamówień wśród zamawiających.[3]


  • Nowa ustawa PZP wprowadza dwa rodzaje konkursów, tj. konkurs ograniczony i konkurs nieograniczony.
  • W NPZP konkurs jest obligatoryjny w przypadku zamówień na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania architektoniczno – budowlanego.
  • Ustawodawca przewidział również dwie fakultatywne przesłanki unieważnienia konkursu.


Materiał Partnerski
Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy
www.pierog.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować