Składanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach

Składanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach

Już niebawem, bo 1 marca mija termin składania rocznych sprawozdań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zawierających zestawienie udzielonych zamówień w roku 2023. Jest to obowiązek ustawowy, wynikający z artykułu 82 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku. Użytkownicy Platformy eZamawiający nie mają się czego obawiać – jako jedyna platforma komercyjna, eZamawiający jest w pełni zintegrowany z centralnym systemem e-Zamówienia.


Przeczytaj, jak pełna integracja Platformy eZamawiający z centralnym systemem e-Zamówienia w zakresie przygotowywania i wysyłania rocznego sprawozdania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zmienia pracę Zamawiających.


Podstawa prawna składania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach Prezesowi UZP

Obowiązek sprawozdawczości wynika z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a dokładnie z artykułu 82, który mówi:

Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej „sprawozdaniem”, w tym o zamówieniach wyłączonych na podstawie niniejszego działu rozdziału 1 oddziału 2, zamówieniach klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych, a także o zamówieniach sektorowych oraz zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.”[1]

Nieprzekraczalny termin składania sprawozdań mija 1 marca każdego roku następującego po roku, za które składane jest sprawozdanie. Jeśli jednak Zamawiający stwierdzi, że informacje zawarte w złożonym sprawozdaniu są niekompletne lub błędne, to może je skorygować, o czym warto pamiętać. Takiej korekty można dokonać w każdej chwili po przekazaniu sprawozdania.

W art. 82 ust. 4 Ustawy Pzp znajdują się także informacje, że Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór, sposób przekazywania oraz sposób i tryb jego korygowania”. Te informacje zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania.[2]

Kto musi składać sprawozdania


[1] Źródło: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dania 11 września 2019 roku, Dz. U. 2019 poz. 2019

[2] Źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku, Dz.U. 2021 poz. 2463

0 Shares:
Może Cię zainteresować