Nowe wyłączenie stosowania ustawy PZP z powodu COVID-19

Covid-19

Wyłączenie stosowania ustawy jest sytuacją wyjątkową, gdyż zwalnia zamawiających z obowiązków, które niesie ze sobą ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień Publicznych (dalej: „PZP”). Ustawodawca w ustawie z 28 października 2020 r. wprowadza nowe wyłączenie w tym zakresie, związane z pandemią COVID-19.


  • Wyłączenie stosowania ustawy oznacza bardzo dużą swobodę działania zamawiających i zawsze wiąże się z ryzykiem naruszenia fundamentalnych zasad takich jak równe traktowanie wykonawców, dbanie o uczciwą konkurencję między nimi oraz zasady celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych.
  • Nie ulega jednak wątpliwości, że w czasie tak szczególnym, jakim jest pandemia COVID-19, wyłączenie stosowania ustawy PZP może zostać w określonych sytuacjach uznane za uzasadnione.
  • Należy wskazać, że pomimo uchylenia art. 6 ustawy COVID-19 w dalszym ciągu obowiązuje odrębna podstawa wyłączenia stosowania ustawy PZP.


Materiał Partnerski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
www.traple.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować