Konsekwencje upływu terminu związania ofertą na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Terminu związania ofertą

Kwestia konsekwencji upływu terminu związania ofertą oraz możliwości zawarcia umowy po upływie tego terminu budzi kontrowersje zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie. Choć ostatnimi czasy – zwłaszcza po nowelizacji prawa zamówień publicznych dokonanej w 2016 r. i dodaniu w art. 89 ust. 1 punktu 7a) i wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sygn. C-35/17 – przewagę zdawał się uzyskiwać pogląd, w myśl którego upływ terminu związania ofertą nie uniemożliwiał dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej jak i również zawarcia umowy, w dalszym ciągu nieodosobnione w orzecznictwie bywają stanowiska przeciwne. Niejednokrotnie zamawiający stają więc przed niełatwym wyborem – czy możliwe jest zawarcie umowy z wykonawcą który złożył ofertę, co do której termin związania już upłynął, a ponadto wykonawca nie przedłużył go z własnej inicjatywy z zamawiający nie ma możliwości ponownego zwrócenia się o jego przedłużenie? Czy przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, które wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2021 r., rozwieją dotychczasowe wątpliwości?


  1. Żaden przepis obecnej ustawy Pzp nie zakazuje przy tym zawarcia umowy z wykonawcą w sytuacji, gdy termin związania ofertą już upłynął.
  2. W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019) szereg kwestii związanych z terminem związania ofertą uregulowano w sposób odmienny.
  3. Nowe regulacje rozwiewają w zasadzie większość istniejących pod rządami obecnej ustawy wątpliwości co do statusu oferty po upływie terminu związania, oraz co do możliwości jej wyboru, słusznie uzależniając możliwość wyboru oferty w takiej sytuacji od złożenia przez wykonawcę oświadczenia woli o jej podtrzymaniu.


Materiał Partnerski
Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy
www.pierog.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować