Referencje w zamówienia publicznych – zakres i badanie

Referencje w zamówienia publicznych

Zamawiający nie jest zobowiązany do umożliwienia udziału w postępowaniu wszystkim wykonawcom funkcjonującym na danym rynku dostaw, usług lub robót budowlanych. Obowiązkiem zamawiającego jest bowiem dokonanie wyboru wykonawcy rzetelnego, zdolnego do realizacji zamówienia w sposób i na warunkach zgodnych z potrzebami zamawiającego i ujawnionych w dokumentacji postępowania. Narzędziem ułatwiającym ten cel są referencje.


  • Z ich treści referencji musi wynikać ni mniej, ni więcej jak to, że zamówienie w trakcie realizacji, którego, wykonawca nabył niezbędne doświadczenie, zostało wykonane należycie.
  • Dokument referencji służy jedynie potwierdzeniu należytego wykonania zamówienia.
  • Zamawiający nie może wymagać by treść referencji była obszerniejsza, dostosowana do jego indywidualnych wymogów wskazanych w dokumentacji postępowania.
  • Badając treść referencji należy zatem zwrócić uwagę na to, czy referencje można przyporządkować do jednej z pozycji wykazu świadczeń (tożsamy przedmiot i termin realizacji) oraz na to, czy z ich treści wynika potwierdzenie należytej realizacji zamówienia.

Wiedza i Praktyka

Materiał Partnerski
Portal Zamówienia Publiczne
www.PortalZP.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować