Ogłoszenie o zamówieniu w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub jego zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych stanowi istotny moment przejścia z etapu przygotowania postępowania do uruchomienia procedury zmierzającej do uzyskania zamówienia. Opublikowanie lub zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu rozpoczyna bieg terminu na wniesienie odwołania, z tym dniem ściśle związany jest obowiązek zamawiającego udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zaś niewykonanie tego obowiązku może stanowić podstawę unieważnienia umowy lub obciążenia karą pieniężną za naruszenie przepisów ustawy. Wobec aktualnie obowiązujących przepisów nowe Prawo zamówień publicznych wprowadza regulacje dotyczące ogłoszenia o zamówieniu i jego zmiany, które będą miały istotne znaczenie względem prawidłowości przeprowadzenia postępowania po 1 stycznia 2021 roku.

  • Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadza znaczącą zmianę momentu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wskazując, iż następuje ono w chwili przekazania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
  • Na uwagę zasługuje również zniesienie przez ustawodawcę obowiązku udostępnienia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.
  • Nowe rozwiązania odnoszące się do ogłoszeń o zamówieniu i ich zmian znacząco różnią się od obowiązujących obecnie.

Materiał Partnerski
Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy
www.pierog.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować