Cyberbezpieczeństwo w zamówieniach publicznych

Cyberbezpieczeństwo w zamówieniach publicznych

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1369; dalej: „ustawa KSC”), uchwalona w 2018 r., tworzy podstawy prawno-instytucjonalne dla cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym. Dnia 12 października 2021 r. do konsultacji skierowany został bardzo ważny projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (dalej: „nowelizacja”), który może mieć duży wpływ również na rynek zamówień publicznych. Projekt ten sankcjonuje możliwość uznania przedsiębiorcy za tzw. dostawcę wysokiego ryzyka, co może prowadzić do odrzucenia jego oferty.


  • Celem projektowanych zmian jest dalszy rozwój krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na podstawie doświadczeń zebranych przez dwa lata jego funkcjonowania w Polsce.
  • W projektowanym art. 66a ustawy KSC przewidziano postępowanie w sprawie uznania dostawcy sprzętu lub oprogramowania za dostawcę wysokiego ryzyka.
  • Minister właściwy do spraw informatyzacji będzie mógł zainicjować postępowanie z urzędu albo na wniosek przewodniczącego Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa.
  • W nowo projektowanych przepisach brak jest informacji na temat wytycznych, kryteriów, przesłanek, na podstawie których dany dostawca miałby być uznany za dostawcę stanowiącego poważne zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub życia i zdrowia ludzi.


Materiał Partnerski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
www.traple.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować