Aktualizacja wzorów umów w sprawie zamówienia publicznego

Aktualizacja wzorów umów

Dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019; dalej „Nowe PZP”). Ustawa przewiduje szereg instytucji prawnych, które nie znajdują odzwierciedlenia na gruncie obecnie obowiązujących przepisów regulujących materię zamówień publicznych. Do listy czynności przygotowawczych zamawiających przed 1 stycznia 2021 r. które muszą wykonać w celu dostosowania dokumentacji przetargowej do nowych przepisów, należy zaliczyć aktualizację wzorów umów w sprawie zamówienia publicznego.


  • Kluczowymi rozwiązaniami, które mają zniwelować rzeczone zjawisko nadmiernej jednostronności umów to według prawodawcy „wyraźne wskazanie zakazanych postanowień umownych, obligatoryjne postanowienia umowy (w zakresie zmiany wynagrodzenia, płatności częściowych, czy zaliczek), zmiany w zakresie określania maksymalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy”.
  • Na aktualizację wzorów umów szczególny wpływ wywiera art. 433 Nowego PZP.
  • Projekt nowelizacji przewiduje zmianę art. 436 pkt 3 poprzez doprecyzowanie klauzuli obowiązkowej.


Materiał Partnerski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
www.traple.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować