Prawidłowa korekta cen cząstkowych w ofercie

korekta cen cząstkowych

Generalną zasadą przepisów Prawa zamówień publicznych jest brak możliwości dokonywania zmian w treści złożonej oferty po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert. Jednakże i od tej zasady istnieją wyjątki, a dotyczą one omyłek pisarskich oraz rachunkowych. Ustawodawca przewidział, że przy ich zaistnieniu zamawiający ma obowiązek do ingerencji w treść oferty – jest on zobowiązany do poprawiania owych nieścisłości. Ważne jest, aby dokonane poprawki nie powodowały istotnych zmian w merytorycznej treści samej oferty.


  • Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający, znajdując omyłkę pisarską lub rachunkową w ofercie, powinien dokonać jej poprawy i niezwłocznie powiadomić o tym wykonawcę.
  • Za oczywistą omyłkę pisarską należy uznać omyłkę widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski lub inną podobną usterkę w tekście.
  • Stwierdzenie omyłki może mieć miejsce w sytuacji, w której przebieg działania matematycznego może być prześledzony i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie błędu w jego wykonaniu.

Wiedza i Praktyka

Materiał Partnerski
Portal Zamówienia Publiczne
www.PortalZP.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować