Platforma e-Zamówienia – aktualny status prac

Platforma e-Zamówienia

Platforma e-Zamówienia ma być powszechnie dostępną, bezpłatną platformą, która umożliwi zamawiającym dostosowanie się do obowiązku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Prace nad jej budową trwają.


  • Korzystanie z Platformy e-Zamówienia ma być dobrowolne. Zamawiający będą mieli wybór, czy chcą korzystać z bezpłatnej platformy e-Zamówienia, czy też korzystać z platform prywatnych.
  • Nowe PZP przewiduje obowiązek prowadzenia wszystkich postępowań elektronicznie (zarówno o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, jak i postępowań o wartości niższej niż progi unijne)
  • Z ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że – zdaniem składu orzekającego – choć przepisy PZP nie znają instytucji „zarzutu ewentualnego”, to jednak KIO powinna rozpatrzeć tego typu zarzut, traktując go tak, jakby został sformułowany jako zarzut podstawowy.

Platforma e-Zamówienia – status prac

Platforma e-Zamówienia ma być powszechnie dostępną, bezpłatną platformą, która umożliwi zamawiającym dostosowanie się do obowiązku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej[1].

Platforma ma zostać wykonana przez wykonawcę wybranego w ramach postępowania o zamówienie publiczne. Dnia 17 września 2019 r. Urząd Zamówień Publicznych (UZP) wszczął postępowanie składające się z dwóch części:

  1. dotyczące budowy Platformy e-Zamówienia,
  2. dotyczące świadczenia usług Inżyniera Kontraktu podczas budowy Platformy e-Zamówienia[2].

W zakresie obu części postępowania wystąpiły pewne problemy. Pierwotny wybór najkorzystniejszej oferty w części dotyczącej budowy Platformy e-Zamówienia został zakwestionowany przez Krajową Izbę Odwoławczą, przez co UZP musiał dokonać ponownej oceny ofert. Finalnie umowa w sprawie budowy Platformy e-Zamówienia została zawarta dnia 31 marca 2020 r. Wykonawcą został Pentacomp Systemy Informatyczne S.A[3].

Z kolei część postępowania dotycząca świadczenia usług Inżyniera Kontraktu podczas budowy Platformy e-zamówienia została unieważniona, gdyż wpłynęła tylko jedna oferta, której cena przewyższała kwotę, którą UZP zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia[4]. Wobec powyższego, UZP wszczął kolejne postępowanie, po zakończeniu którego zawarto umowę dnia 9 kwietnia 2020 r. Wykonawcą został Softiq sp. z o.o.[5]

Czym jest Platforma e-Zamówienia?

Platforma e-Zamówienia ma zapewnić kompleksową możliwość obsługi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej i ma posiadać więcej funkcjonalności, niż Platforma miniPortal.

Przykładowo, na Platformie e-Zamówienia mają zostać udostępnione wzory dokumentów wykorzystywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Platforma e-Zamówienia ma również zapewniać zamawiającym możliwość składania do UZP rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia ma być dobrowolne. Zamawiający będą mieli wybór, czy chcą korzystać z bezpłatnej platformy e-Zamówienia, czy też korzystać z platform prywatnych.

Obecnie funkcję taką spełnia miniPortal. Platforma miniPortal ma charakter tymczasowy i ma zostać zastąpiona przez Platformę e-Zamówienia.

Dlaczego Platformy e-Zamówienia powinna być gotowa do 1 stycznia 2021 r.?

Datą rozstrzygającą z punktu widzenia budowy Platformy e-Zamówienia jest 1 stycznia 2021 r., tj. data wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, dalej: „Nowe PZP”.

Nowe PZP przewiduje obowiązek prowadzenia wszystkich postępowań elektronicznie (zarówno o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, jak i postępowań o wartości niższej niż progi unijne) – art. 61 i n. Nowego PZP. W porównaniu do obecnego stanu prawnego Nowe PZP obejmuje więc elektronizację postępowań o wartości niższej niż progi unijne.

 Jak wynika z harmonogramu realizacji umowy na budowę Platformy e-Zamówienia, nie wszystkie funkcjonalności Platformy e-Zamówienia mają być gotowe do dnia 1 stycznia 2021 r. Przykładowo Moduł Ofert/Wniosków, Komponent Kryptograficzny, Zarządca Kluczy ma być dostępny w I kwartale 2021 r.

Aby możliwe było składanie ofert za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia przed wejściem w życie Nowego PZP, moduł ten powinien być gotowy nie później niż w IV kwartale 2020 r. Zamieszczenie harmonogramu realizacji umowy nie wyklucza jednak wykonania modułu we wcześniejszym terminie

Niezależnie od powyższego  nie ulega wątpliwości, że UZP bardzo zależy na udostępnieniu Platformy e-Zamówienia w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed dniem 1 stycznia 2021 r. Prezes UZP podkreślał to w swych publicznych wystąpieniach.

Wynika to z tego, że w Nowym PZP nałożono na zamawiających obowiązek prowadzenia postępowań o wartości niższej niż progi unijne przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych. Skoro taki obowiązek został przez ustawodawcę nałożony, to powinny istnieć ogólnodostępne, bezpłatne narzędzia umożliwiające realizację tego obowiązku.

W przeciwnym wypadku mniejsi zamawiający, jak przykładowo jednostki samorządu terytorialnego, będą musieli korzystać z platform prywatnych i ponosić koszty nabycia dostępu do tych platform.

W przypadku, gdyby platforma e-Zamówienia nie była gotowa do dnia 1 stycznia 2021 r., możliwe jest również wykorzystywanie miniPortalu. Platforma ta posiada jednak ograniczone funkcjonalności i nie jest rozwiązaniem idealnym.

W świetle wielokrotnie przesuwanych terminów pełnej elektronizacji, dotrzymanie terminu 1 stycznia 2021 wydaje się być kluczowe dla UZP z punktu widzenia wizerunkowego.


[1] Cele i oczekiwane rezultaty w stosunku do Platformy e-Zamówienia według UZP dostępne są pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/informacje

[2] Link do postępowania: https://uzp.bip.gov.pl/publiccontracts/view/20623

[3] Szczegółowy harmonogram realizacji tego projektu dostępny jest pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/informacje

[4] Więcej informacji pod adresem: https://uzp.bip.gov.pl/fobjects/details/646767/uniewaznienie-postepowania-cz-ii-pdf.html

[5] Link do postępowania: https://uzp.bip.gov.pl/publiccontracts/view/21413


Materiał Partnerski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
www.traple.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować