Skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) wynika, że dla dokonania skutecznego zastrzeżenia określonych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa konieczne jest, aby zastrzec, które informacje podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa oraz wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: u.z.n.k.). Obie te czynności powinny nastąpić nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ratio legis przepisu przemawia również za możliwością zastrzeżenia dokumentów składanych na późniejszym etapie postępowania np. wyjaśnień rażąco niskiej ceny.  Właściwym momentem do uzasadnienia zastrzeżenia będzie wtedy chwila składania wyjaśnień (np. Wyrok KIO z 22 stycznia 2019 r., KIO 2519/18).


  • Nie jest bowiem możliwe całościowe, ogólne zastrzeżenie dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Obowiązek „wykazania” oznacza natomiast coś więcej niż wyjaśnienie przyczyn objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa poszczególnych informacji.
  • W zakresie kategorii informacji, które objąć można tajemnicą przedsiębiorstwa, definicja legalna z u.z.n.k. nie uległa zmianie i nadal za takie uważa się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą.


Materiał Partnerski
Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy
www.pierog.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować