Wyjaśnienie treści SIWZ

Treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ustawodawca krajowy umożliwił wykonawcy zwrócenie się do zamawiającego w celu uzyskania wyjaśnień treści SIWZ, tym samym wygenerował po stronie zamawiającego – co do zasady – obowiązek udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.


  • Zarówno pytania, jak i odpowiedzi stanowią składową protokołu postępowania, co tym bardziej mobilizuje zamawiających do udzielania rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi.
  • Terminy przekazania odpowiedzi różnią się w zależności od trybu, w jakim prowadzone jest postępowanie, jego wartości oraz pilności.
  • W sytuacji, gdy zmiana nie ma wpływu na treść ogłoszenia, na mocy art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli uzna, że niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie w nich zmian.


Materiał Partnerski
Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy
www.pierog.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować