Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jako kryterium oceny ofert

umowy o pracę

Wśród ogłaszanych postepowań o udzielenie zamówienia publicznego względnie powszechnie spotyka się postepowania w których sformułowane zostało kryterium oceny ofert odnoszące się do odsetka personelu wykonawcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. W szczególności problem ten dotyczy postępowań na usługi, choć zdarzają się również przypadki formułowania tego typu kryteriów w postępowaniach, których przedmiot stanowią roboty budowlane. Czy taka praktyka jest zgodna z przepisami ustawy Pzp?


  • Obowiązek formułowania wymogu zatrudnienia personelu wykonawcy na podstawie umowy o pracę jest wymogiem bezwzględnym i niestopniowalnym.
  • Wyrok z dnia 28 listopada 2016 r. sygn. KIO 2152/16: O ile wymóg wykazania się osobami pozostającymi w stosunku pracy może, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp stanowić element opisu przedmiotu zamówienia, jako wynikający literalnie z przepisu, to przepisy dotyczące kryteriów oceny ofert na taką możliwość nie wskazują”.


Materiał Partnerski
Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy
www.pierog.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować