Zmiana umowy na usługi społeczne w czasie pandemii koronawirusa

Podział zamówienia na części

Czy wprowadzony na terenie Polski stan epidemii jest wystarczającym powodem, aby zmienić termin realizacji umowy na realizację usługi społecznej? Czy w każdej sytuacji taki aneks będzie zgodny z przepisami Prawa zamówień publicznych?


  • Nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować art. 144 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy Pzp jako uzasadnienie wprowadzenia zmian do umowy na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro.
  • Zamawiający, udzielając zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, powinien przestrzegać zasad przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji, a zatem przy konstruowaniu opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert czy klauzul umownych powinien respektować ww. zasady”.

Wiedza i Praktyka

Materiał Partnerski
Portal Zamówienia Publiczne
www.PortalZP.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować