Skuteczne wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

wykazanie tajemnicy przesiębiorstwa

Krajowa Izba Odwoławcza coraz skrupulatniej bada wykazanie przez wykonawców spełnienia przesłanek do skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach zamówieniowych. Zwykłe oświadczenie o objęciu danych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa może już nie wystarczyć.

  • Artykuł 18 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019) ustanawia zasadę jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Zasada jawności zawarta w PZP nie ma jednak charakteru absolutnego – jednym z wyjątków od tej reguły jest określone w art. 18 ust. 3 PZP uprawnienie wykonawcy do zastrzeżenia danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa po spełnieniu ustawowych wymogów.
  • Wydawane ostatnio wyroki Krajowej Izby Odwoławczej potwierdzają stosowanie przez KIO interpretacji utożsamiającej pojęcie „wykazania” i „udowodnienia” dla oceny skuteczności zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Izba przyjmuje, że warunkiem skutecznego zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa jest przedstawienie dowodów potwierdzających treść uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Materiał Partnerski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
www.traple.pl

0 Shares:
Może Cię zainteresować